ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ

ບໍ່ວ່າບັນຫາຂອງ ທ່ານ ຈະເປັນແນວໃດ, ພວກເຮົາກໍສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂມັນໄດ້.

 

 

ສ້າງເອກະລັກ

 

ເອກະລັກຂອງບໍລິສັດຂອງ ທ່ານ ກໍຄືກັບ ”ບັດປະຈຳຕົວ” ຂອງກາໝາຍສິນຄ້າຂອງ ທ່ານ. ມັນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດພາບພົດຂອງກາໝາຍສິນຄ້າຂອງ ທ່ານ,​ ນັ້ນກໍຄື: ວິທິທາງໃນການເວົ້າຕໍ່ສາທາລະນະຊົນເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ບໍລິສັດຂອງ ທ່ານ.

ຄວາມຈິງແລ້ວ, ສິ່ງທີ່ມອງເຫັນດ້ວຍສາຍຕາກໍຄື: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ສິ່ງທຳອິດທີ່ ຈະຕ້ອງສັງເກດໃຫ້ອອກນັ້ນກໍຄືຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປັນລູກຄ້າຂອງ ທ່ານ,​ ເຊິ່ງຈະບົ່ງບອກເຖິງຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ຕົວ. ເອກະລັກຂອງ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ ທ່ານ ຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການສ້າງກາໝາຍສິນຄ້າທັງໝົດຂອງ ທ່ານ.​ ຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານ ສື່ສານຄຸນ ຄ່າຂອງອົງກອນຂອງ ທ່ານ, ແຕ່ຍັງຈຳຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ: ກາໝາຍສິນຄ້າຂອງ ທ່ານ ຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທັນທີ.

 

 

 

ສ້າງເວບໄຊທ໌

 

ການສ້າງເວບໄຊທ໌ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງທີ່ສຸດໃນການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ.​ ຜູ້ທີ່ມີໂອກາດເປັນລູກຄ້າຂອງ ທ່ານ ສາມາດຄົ້ນຫາເວບໄຊທ໌ຂອງ ທ່ານ ໃນເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍພິມຂໍ້ຄວາມຫຼັກ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກຳຂອງ ທ່ານ.

ເປັນຫຍັງ ທ່ານ ຕ້ອງການສ້າງເວບໄຊທ໌ທຸລະກິດ? ມັນເປັນການນຳສະເໜີການບໍລິການຂອງ ທ່ານ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີໂອກາດເປັນ ລຸກຄ້າຂອງ ທ່ານ ບໍ? ບາງທີອາດຈະຕັ້ງຄ່າພື້ນທີ່ຮັບສະໝັກເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຫາຄວາມສາມາດໃໝ່ສຳລັບທິມງານຂອງ ທ່ານ? ຖ້າຫາກ ທ່ານ ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະຂາຍ, ທ່ານ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງມີເວບໄຊທ໌ e-commerce.

ການສ້າງເວບໄຊທ໌ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງທຸກໆທຸລະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແຂ່ງຂັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ເທິງເວບໄຊທ໌, ແລະ ການສ້າງເວບໄຊທ໌ທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທັກຊະພິເສດ. ເປັນໂຄງການທີ່ຕ້ອງການ ການລົງທຶນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ດ້ານງົບປະມານການເງິນຢ່າງແທ້ຈິງ.

 

 

 

ຍຸດທະສາດການສ້າງກາໝາຍສິນຄ້າ

 

ການສ້າງກາໝາຍສິນຄ້າເປັນຊຸດຂອງການດຳເນີນການ ທາງການຕະຫຼາດທີ່ບໍລິສັດຮັບຮອງເພື່ອວາງຕຳແໜ່ງກາໝາຍສິນຄ້າໃນ ໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ມັນເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນທາງບວກກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ກາໝາຍສິນຄ້າ.

ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳການອອກແບບ, ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າກັບລູກຄ້າວ່າ: ເຂົາເຈົ້າຄວນພິຈາລະນາການອອກແບບເປັນການລົງທຶນ, ບໍ່ໍ່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,​ ແລະ ນັ້ນຄືວິທີ ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການອອກແບບ. ພວກເຮົາຍັງສັງເກດວ່າ: ບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ໃຊ້ເວລາທັງນັ້ນ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພື່ອສ້າງກາໝາຍສິນຄ້າ ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວັນນີ້.

ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງການຕະຫຼາດທີ່ເໝາະສົມ,​ ບໍລິສັດສາມາດຮັບປະກັນຄວາມແຂງແກ່ນຂອງກາໝາຍສິນຄ້າຜ່ານຄຳຂວັນທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ເອກະລັກທີ່ມອງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຫຼື ເວບໄຊທ໌ e-commerce ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ-ວ່ອງໄວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດ.

 

porta. Aliquam mattis ante. facilisis accumsan